Wie zijn wij?

Algemene informatie

De Nederlands Gereformeerde Kerk te Schiedam is ontstaan in 1969. Daarvoor is de gemeente onderdeel geweest van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Gereformeerde Kerk.
Klik hier voor meer geschiedenis.

Onze gemeente is in de afgelopen jaren bijna altijd bediend geweest door predikanten en kent dus maar korte vacante periodes. Overzicht van predikanten sinds 1944:

1944 - 1973 ds. C. Vonk
1973 - 1985 ds. L.W.G. Blokhuis
1986 - 1998 ds. C.A.A. Struik
2000 - 2010 ds. F.H. Blokhuis
2011 - 2017 ds. P.J.H. Krol
2020 - heden ds. Mw. J.A.E. Dekker - de Groot

De gemeente van Schiedam bestond op 1 januari 2021 uit 312 leden. Daarvan zijn 221 belijdende leden en 91 doop leden. Ook kent de gemeente een aantal vaste gasten. De leden zijn voornamelijk woonachtig in Schiedam.

175 leden, van jong tot oud, zijn actief met het regelmatig bezoeken van kerkdiensten, organiseren en deelnemen aan activiteiten en het bezoeken van verenigingen.

Organisatie

Organisatie Kerkenraad
De kerkenraad neemt de pastorale en bestuurlijke taken op zich. De kerkenraad kent 4 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen en 5 diakenen. Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit 1 voorzitter, 1 lid (beiden tevens ouderling), de predikant en de scriba.

Wijkteams
De primaire pastorale en diaconale zorg wordt via de wijkteams gestructureerd. Er zijn 4 wijken. De wijken zijn geografisch georganiseerd. De wijkteams bestaan uit een wijkouderling, een diaken, een pastoraal bezoeker en enkele zusters van Zusterhulp.

Catechisatie
De predikant verzorgt de catechisaties, bijgestaan door een jeugdwerker.

Commissie van Beheer (CvB)
In de gemeente is een Commissie van Beheer ingesteld die de onroerende zaken, inventarissen en geldmiddelen van de gemeente beheert.

Bijbelstudieverenigingen
In de gemeente functioneren een aantal Bijbelstudieverenigingen voor mannen, vrouwen, gemengde groepen en groepen jongeren. Deze Bijbelstudieverenigingen hebben tot doel de onderlinge opbouw van de gemeente, het samen doen van Bijbelstudie en het groeien in kennis van en liefde tot God.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk bestaat uit de volgende onderdelen:
- een creche tijdens de morgendiensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar
- een kindernevendienst tijdens de morgendiensten voor kinderen van de basisschool leeftijd
- jeugdclub Rehoboth voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar
- jeugdvereniging Theofilus voor alle jongeren vanaf 16 jaar
Het jeugdwerk staat onder leiding van de jeugdouderlingen. Zij worden bijgestaan door de jeugdwerker.

Kerkdiensten
In de regel hebben wij een ochtenddienst om 9.30 uur en een middagdienst om 16.30 uur in het kerkgebouw aan de Westvest 30. Sinds de Corona-crisis, begin 2020, houden wij alleen een dienst in ochtend. U kunt onze diensten meekijken of meeluisteren of later terugkijken of -luisteren.

Kinderen aan het Avondmaal
Ook het Heilig Avondmaal vieren wij, vanwege de Corona-crisis, beperkt. Onze kinderen worden eveneens uitgenodigd deel te nemen vanaf de tijd dat ze naar de catechisatie gaan.

Activiteiten
Wij proberen een actieve en dynamische gemeente te zijn. Voor de Corona-crisis ging dat als volgt. Er wordt bij de start en afsluiting van het seizoen een gezamenlijke maaltijd in de kerk gehouden, er vindt een running diner plaats, een evangelisatiecomite is actief, er worden andere ontspannende activiteiten georganiseerd. In een van de vakanties wordt samen met andere kerken in Schiedam een Vakantie Bijbel Feest georganiseerd voor alle kinderen uit de buurt.
Op deze manier willen we niet alleen in de kerk (actief) zijn, maar ook daarbuiten. Met elkaar en met anderen.
Sinds de Corona-crisis ligt een deel hiervan stil en wordt ook een deel 'online' gedaan.

Lokaal, regionaal en landelijk
Samen met de Nederlands Gereformeerde Kerken van Alphen a/d Rijn, Barendrecht, Den Haag-Rijswijk, Havenkerk Den Haag, Lisse, Maassluis, Oegstgeest, Rotterdam-Alexanderpolder, Rotterdam-Overschie en Zoetermeer vormt de kerk van Schiedam een regionaal verband, Holland-Zuid genaamd. Regelmatig vinden vergaderingen plaats waar gesproken wordt over zaken van gemeenschappelijk belang. Informatie de Nederlands Gereformeerde Kerken als landelijke organisatie is te vinden op de website: www.ngk.nl
Onze kerk is lid van de Raad van Kerken Schiedam www.raadvankerkenschiedam.nl

Gemeenteschets

Wie zijn wij als NGK Schiedam?
Het is goed eerst te benadrukken dat wij een gemeente van Christus zijn. Zoals staat in Efeze 4 vers 15: Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is: Christus.

Daarbij heeft onze gemeente ook specifieke kenmerken.

Behoudend maar niet ouderwets
De gemeente kan getypeerd worden door de woorden: behoudend en traditioneel. Dit heeft dan vooral betrekking op de wijze van onderwijs en het vasthouden aan de gereformeerde leer. Niet ouderwets omdat we oog hebben voor de nieuwe tijd en de tijdgeest van vroeger los kunnen laten. Onze kerkenraad bestaat niet alleen meer uit mannen. En het H. Avondmaal is er ook voor de kinderen vanaf de tijd dat ze naar catechisatie gaan. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen. We zien ook dat de jongeren binnen onze gemeente zich minder behoudend opstellen. Ze houden vast aan de woorden van de Bijbel, maar houden minder vast aan de gereformeerde leer.

Studeren
Onze gemeente wordt gekenmerkt door haar studerende karakter. Het bestuderen van de Bijbel onder leiding van de predikant, is een jarenlange traditie. Onze gemeente heeft enkele oude Bijbelstudieverenigingen, zoals een mannenvereniging en een vrouwenvereniging. Maar ook de jongeren komen bij elkaar om hoofdstukken uit te Bijbel te bespreken. Veel gemeenteleden horen graag preken waarbij schriftuitleg het hoofdbestanddeel is. In de gemeente wordt minder gesproken over de toepassing van het geloof in ons eigen leven. Hier is wel behoefte aan. Er is soms verlegenheid om het hier over te hebben.

Verscheidenheid
Onze gemeente bestaat uit veel verschillende gemeenteleden. We verschillen van elkaar op heel veel manieren: in leeftijd, in wat we belangrijk vinden, in onze meningen, in geloofs- en gebedsleven, in onze keuzes, in tijd- en geldbesteding.

De Bijbelstudieverenigingen zijn vooral opgebouwd door leeftijdsclusters. Hierdoor spreken de verschillende generaties elkaar niet regelmatig binnen de kerk. Vanwege de (grote) leeftijdsverschillen zijn er best wel verschillen van mening over bijvoorbeeld de liturgie en over het al dan niet veranderen van oude gebruiken.

Toch blijkt uit gemeente-avonden en gehouden enquetes dat vanuit alle leeftijd-categorien het als mooi en fijn wordt ervaren, dat ondanks de verschillen, er eenheid in verscheidenheid is.

Het is en blijft een grote uitdaging om de verschillende gemeenteleden en groepen bij elkaar te houden en met elkaar in gesprek te houden. Verscheidenheid zien wij niet als iets negatiefs, zolang de eenheid in Christus maar bovenaan staat. Wel dreigt het gevaar om van elkaar verwijderd te raken als er te weinig gesprek is.

In de gemeente zijn ook veel gaven en talenten aanwezig. Een groot deel van de taken wordt door een relatief kleine groep opgepakt en uitgevoerd. De laatste jaren zien we dat er meer gemeenteleden betrokken zijn bij de uitvoering van de taken. Ook de (oudere) jeugd toont zich betrokken.

Liturgie
Er is de afgelopen jaren in de liturgie veel veranderd. Werd er voorheen veel gezongen uit de psalmen en het liedboek, nu is dat vooral een combinatie van eigentijdse liederen (Opwekking) en de psalmen. Veel gemeenteleden willen in de dienst graag een combinatie van liederen. Wel is het een uitdaging om hier te zoeken naar een goede balans. Dit proces is in volle gang.

Jeugdwerk
Er wordt hard gewerkt binnen ons jeugdwerk. Mede door het goede werk van onze pastoraal kerkelijk werker (zij is ondertussen elders werkzaam) is er continuiteit en meer structurele uitvoering in het jeugdwerk gekomen. Sinds maart 2021 is er nieuwe ondersteuning van een jeugdwerker. De kinderen en jongeren tot 16 jaar zijn erg betrokken bij de verenigingen en de catechisatie. Veel jongeren boven de 16 jaar en zo ook de twintigers, hebben wel onderling contact, maar zijn steeds minder in de samenkomsten aanwezig. Dit baart ons zorgen. We denken nu na over een manier om ook deze gemeenteleden bij de diensten en de gemeente te blijven betrekken. Dit is een van de grootste uitdagingen: deze jongeren bij de gemeente blijven behouden.

Wat willen wij?

Dit zijn de gebieden waar we op ons de komende tijd op willen richten.

Aansprekende prediking
De prediking is in de gemeente altijd belangrijk geweest en dat moet zo blijven. De prediking moet zich toespitsen op de schriftuitleg, maar ook op de toepassing op ons eigen leven. Er wordt aangegeven dat er gepreekt moet worden vanuit de Bijbel, dus Gods woord als leidraad en niet de eigen ervaring of het eigen gevoel. Over de manier waarop dit gedaan moet worden, lopen de meningen uiteen. De verdieping en de toepassing in de preek wordt genoemd. Over de manier van preken worden de volgende termen gebruikt: enthousiast, modern, met gebruik van een presentatie op de schermen.
Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de preek zo goed mogelijk kan volgen en zo aansluit bij de verschillende generaties binnen onze gemeente. Op deze manier wordt de gemeente steeds de weg gewezen naar Christus en groeien we steeds meer in het geloof.

De middagdienst
Uit een gehouden enquete is naar voren gekomen dat een deel van de gemeenteleden de middagdienst wel in stand zou willen houden, maar dat de invulling hiervan wel anders zou mogen zijn. Het eventueel wijzigen van de invulling van de middagdienst vormt een agendapunt, maar is momenteel nog niet geconcretiseerd.

Een eenheid vormen
De gemeente is het er over eens dat we ons moeten richten op de eenheid en verbondenheid in de gemeente. De vele groepjes zouden meer met elkaar in contact moeten komen. Hoewel we een redelijk open communicatie hebben, blijft het noodzakelijk om aandacht te blijven besteden aan het gesprek, zodat er meer verbondenheid is door de generaties heen.

We constateren meer en meer een afname van het kerkbezoek, niet alleen onder de jongeren. Aan de andere kant zien we een stevige onderlinge band, met name onder leeftijdgenoten. De ingezette weg om meer en meer gezamenlijke activiteiten te ontplooien leidt wel tot een toename van hechtheid van de onderlinge band. We hopen dat daardoor de diensten op zondag beter bezocht gaan worden. Dat is de beste plek om met elkaar in eenheid samen te zijn. Binnen het jeugdwerk willen we graag dat er ingezet wordt op eenheid en verbondenheid. We willen dat de jeugd de kerk als een veilige haven ziet. We hebben daar de hele gemeente bij nodig.

Een vrolijke en hoopvolle gemeente zijn
Als gemeente willen we positief en hoopvol blijven. We zien uit naar de terugkomst van Jezus Christus. We willen het geloof vieren op de zondagen en deze blijdschap ook uitstralen. Onze gemeente heeft het nodig dat deze hoopvolle boodschap steeds weer opnieuw verkondigd wordt. Daarnaast willen we elkaar opwekken om volgelingen van Jezus te zijn in woord en daad.

NGK

Zoeken

Geef met Givt button

Vertrouwens­personen

Lees verder...