Organisatie

Elke vereniging of club heeft een organisatie nodig om in stand te blijven. Men kiest of benoemt een leider en/of een bestuur met leden die allen een taak hebben: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester…

Hoewel een kerk als de onze ook een organisatie nodig heeft, geloven wij dat we in stand worden gehouden door onze Leider en ons Hoofd, Jezus Christus. Hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader en regeert en verzorgt zijn kerk op aarde. Wat in de bijbel staat, dat geloven we en daar willen we naar leven.

Over de organisatie binnen de kerk zijn in de bijbel verschillende aanwijzingen te vinden. Met name over het werk van de oudsten of ouderlingen en de diakenen. Over de ouderlingen staat geschreven dat zij leiding gaven aan de gemeente, onderwijs gaven en preekten. De diakenen hadden de zorg voor de armen, de weduwen en de wezen. Hun opdracht was dat niemand binnen de gemeente gebrek had.

De Kerkenraad en predikant

Ouderlingen en diakenen hebben we nog steeds. Hun taak is nog dezelfde als in de bijbel, al zijn ze wel wat aangepast aan de moderne tijd. Reeds in de tijd van het ontstaan van het Nieuwe Testament was er al sprake van ouderlingen die onderwijs gaven en preekten. Dat noemen we nu de predikant of dominee. Hij (in onze kerk is dat altijd een “hij”) onderwijst de jeugd en preekt in de zondagse samenkomsten.
De diakenen hebben nog wel de (materiële) zorg voor de mensen van de eigen kerk die bijzondere zorg nodig hebben. Maar deze zorg geldt ook voor mensen en organisaties op een breder terrein dan de eigen kerk. Onze kerk kent sinds 2002 ook vrouwelijke diakenen. Onze ouderlingen zijn allen mannen.
Ouderlingen en diakenen vormen samen de kerkenraad, het bestuur van de kerk.

De predikant heeft gestudeerd aan een hogeschool of universiteit. Voordat hij kan worden beroepen (= aangesteld) in één van de Nederlands Gereformeerde kerken moet hij een examen afleggen. Van tijd tot tijd kan een predikant van gemeente veranderen. Hij wordt dan door een andere gemeente gevraagd.

Commissie van Beheer

Maar ook de materiële zaken (de ‘dode stenen’) hebben zorg nodig. Denkt u hierbij aan het kerkgebouw, het kerkorgel, de geluidsinstallatie, het salaris van de predikant en dergelijke. In onze gemeente zijn deze taken toebedeeld aan de Commissie van Beheer.

Scriba

Voor de secretariële zaken is een scriba (= secretaris) aangewezen. In de regel krijgt u met hem / haar te maken wanneer u contact zoekt met onze gemeente.

Koster

Wanneer u aanbelt op het adres van onze kerk (Lange Haven 33) dan is de kans groot dat de koster open doet. De koster heeft de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en de vergaderzalen en is gastheer voor de bezoekers. Onze koster zal u ook verwelkomen als u op zondag een samenkomst bezoekt.

Communicatie

Sinds een aantal jaren hebben we deze website die wordt onderhouden door een Internet-redactie.
Een communicatiemiddel met een veel langere en respectabele traditie is ons kerkblad. De redactie van het kerkblad biedt 4-wekelijks alle mogelijke informatie aan de leden van onze kerk.

Landelijk

Onze gemeente maakt deel uit van de landelijke organisatie van Nederlands Gereformeerde Kerken. Met de andere kerken uit dit verband is een Akkoord van Kerkelijk Samenleven (een soort kerkenorde) afgesloten. Meer daarover kunt u lezen op de website www.ngk.nl.

Overig

Binnen een gemeente als die van Schiedam zijn heel veel mensen actief en willen zo zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Het gaat te ver om deze hier allen te noemen. Daar waar nuttig en nodig kunt u over hun activiteiten lezen op de verschillende pagina’s van deze website. Al deze mensen zijn actief omdat zij zich geroepen voelen door het Hoofd van de kerk, Jezus Christus. Zij allen willen daarvan getuigen en zijn daarop aanspreekbaar.

Wilt u meer weten of één van ons spreken, neemt u dan met ons contact op.